Academic Council

Prof. Lingaraja Gandhi

The Commissioner

The Director

Smt. Soumya Reddy

Sri. Prakash K. Rathod

Sri. K. A. Thippeswamy

Sri. M. Chikkamuniyappa

Dr. Shinty Antony.V

Sri. K. Shivanna

Dr. Gurunath Rao Vaidya

Dr. Sr. Aneecia

Prof. K.M. Mahesh

Sri. Sathish M

Dr. Mohamed Suhail iqbal

Dr. Lydia.P.Samuel

Dr Padmaja P.V

Dr. Vijayananda S

Dr. Supreth Kittenkere

Sri. Kumar R. N

Dr. Shivashankar

Dr. M. Pandurangappa

Dr. M. Mauniraju

Dr. V. Gayathri

Dr. S. Hariprasad

Dr. N. Narasimhamurthy

Dr. Muninarayanappa

Dr. V. R. Devaraj

Sri. M. Channakeshava

Sri. M.Venkatesh

Dr. Parvathi

Sri. Sunil Edward Mandes

Sri. Yogesh S Rao

Sri. Atma V. Heremata

Prof. B. Ramesh

Smt. Radha P

Sridhar C. N K.A.S (Senior Scale)